Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Warunki przystąpienia do egzaminu przedłużającego ważność świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Posiadacz świadectwa doradcy może przedłużyć jego ważność na okres kolejnych 5 lat, licząc od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego świadectwa doradcy, pod warunkiem, że doradca:

  • nie przestał spełniać wymogu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
  • nie naruszył rażąco przez okres ostatnich 5 lat przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych;
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją działającą przy Dyrektorze TDT.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125,
02-707 Warszawa

Dokumenty wymagane od kandydatów przedłużających ważność świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

Dokumenty do pobrania:

2. Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Dokumenty do pobrania:

3. Kopia posiadanego świadectwa doradcy.

4. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 400 zł na konto

Transportowego Dozoru Technicznego
ul. Puławska 125,
02-707 Warszawa
nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.
W tytule prosimy wpisać odpowiednio: „egzamin przedłużający ADR (RID lub ADN)”.

 

UWAGA:

  • Powyższa opłata obejmuje część ogólną i jedną część specjalistyczną egzaminu.
  • W przypadku przystąpienia do egzaminu z więcej niż jednego rodzaju transportu opłatę należy zwiększyć o 300 zł za każdą część specjalistyczną.
  • Doradca, który nie złożył egzaminu z wynikiem pozytywnym w terminie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy może otrzymać świadectwo doradcy po spełnieniu warunków jak dla kandydata na doradcę.
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny