Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Warunki przystąpienia kandydatów na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych do egzaminu

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125,
02-707 Warszawa

Dokumenty wymagane od kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

Dokumenty do pobrania:

2. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe.

3. Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Dokumenty do pobrania:

4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu doradcy (Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z art. 42. ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy ważne jest 12 miesięcy licząc od dnia ukończenia kursu).

5. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł na konto

Transportowego Dozoru Technicznego
ul. Puławska 125,
02-707 Warszawa
nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

 

W tytule prosimy wpisać odpowiednio: „egzamin dla kandydata ADR (RID lub ADN)”.

UWAGA:

  • Powyższa opłata obejmuje część ogólną i jedną część specjalistyczną egzaminu.
  • W przypadku przystąpienia do egzaminu z więcej niż jednego rodzaju transportu opłatę należy zwiększyć o 300 zł za każdą część specjalistyczną.
  • Ważnym warunkiem jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu (art. 42. ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy).
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny