Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

ADN

 

 1. Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia l stycznia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1719
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
  Dz.U. z 2016 r. poz. 1834 z późn. zm
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
  Dz.U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2072
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej 
  Dz.U. z 2013 r. poz. 1458
  z późn. zm
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  Dz.U. z 2017 r. poz. 283
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych 
  Dz.U. z 2015 r. poz. 718
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych 
  Dz.U. z 2012 r. poz. 436
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.  
  Dz.U. z 2012 r. poz. 619
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych 
  Dz.U. z 2016 r. poz. 315
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli 
  Dz.U. z 2012 r. poz. 655
               
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania 
  Dz.U. z 2012 r. poz. 966
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia statku ADN 
  Dz.U. z 2012 r. poz. 974
 13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
  Dz.U. z 2012 r. poz. 1045
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej 
  Dz.U. z 2015 r. poz. 629
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonania przeglądów technicznych statków
  Dz.U. z 2010 r. Nr 216 poz. 1423
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
  Dz.U. z 2014 r. poz. 1686
 17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej 
  Dz.U. z 2001 r. Nr 77 poz. 831
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzi i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej 
  Dz.U. z 2004 r. Nr 70 poz. 639
 19. Dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej 
   

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny