Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Przewóz Towarów Niebezpiecznych ADR Wymagania dla kontenerów BK1,BK2

Wymagania dla kontenerów BK1,BK2

INFORMACJA
O MINIMALNYM ZAKRESIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA KONTENERÓW TYPU BK1, BK2, PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WG UMOWY ADR ORAZ REGULAMINU RID

W celu ułatwienia użytkownikom przyjęcia pod dozór, a producentom produkcji kontenerów typu BK1 i BK2, przeznaczonych do transportu luzem towarów niebezpiecznych, Transportowy Dozór Techniczny poniżej przedstawia podstawowe informacje dotyczące trybu postępowania oraz minimalnego zakresu dokumentacji, wymaganego dla nowych i używanych kontenerów.
 1. Przedsiębiorca zamierzający rozpocząć produkcję kontenerów typu BK1 lub BK2 powinien uzyskać uprawnienie Transportowego Dozoru Technicznego. W tym celu na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z 2000 r., poz. 1321, ze zm.), wytwarzający kontenery w/w typu powinien posiadać uprawnienie do ich wytwarzania nadane w formie decyzji administracyjnej przez Transportowy Dozór Techniczny. Uprawnienie takie wydaje na wniosek przedsiębiorcy Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po przeprowadzeniu postępowania, w wyniku którego zostanie sprawdzone, czy przedsiębiorca spełnia wymagania określone w art. 9 ust. 2 w/w ustawy, w zakresie przewidzianym dla danego uprawnienia, a w szczególności:
  • wdrożył właściwą technologię wytwarzania,
  • posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie zgodnie z tą technologią,
  • zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,
  • posiada zorganizowaną kontrolę jakości,
  • ma możliwość przeprowadzania badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych urządzeń, we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
  Stosowanie procesów spawalniczych w czynnościach objętych uprawnieniem wymaga wcześniejszego uzyskania w TDT uznania technologii spawania (WPQR) w zakresie odpowiadającym zakresowi uprawnienia, zatrudnienia spawaczy o odpowiednich kwalifikacjach, potwierdzonych przez TDT na zgodność z normami PN-EN 287 (dotyczy stali) oraz PN-EN ISO 9606-2:2007 (dotyczy aluminium) oraz zapewnienia właściwej kontroli jakości połączeń spawanych.
 2. W zakresie dokumentacji, badań oraz dokumentów dotyczących nowych kontenerów typu BK1 i BK2 do przewozu luzem towarów niebezpiecznych obowiązują wymagania określone w dziale 6.11 Umowy ADR oraz Regulaminie RID, a wytyczne w zakresie projektowana, budowy i badań zawarte są w normie PN ISO 1496-4 „Kontenery ładunkowe serii 1 – Wymagania i metody badań - Kontenery bezciśnieniowe do ładunków stałych luzem”. Przed przystąpieniem do produkcji kontenerów typu BK1 i BK2, wytwórca powinien złożyć w TDT w Warszawie dokumentację techniczną w co najmniej 2 egzemplarzach celem jej zatwierdzenia dla wykonania prototypu. Dokumentacja techniczna powinna zawierać co najmniej:
  • rysunek zestawieniowy;
  • rysunki konstrukcyjne;
  • wymagania dotyczące wytrzymałości kontenera podane w PN-ISO 1496-4,
  • wymagane wytrzymałości naroży kontenera zgodne z PN-ISO 1496-4 oraz ISO 1161 uwzględniające strefy wzmocnienia lub płyty wzmacniające ochraniające okolice naroży zaczepowych górnych (jeżeli występują);
  • konstrukcja podstawy;
  • konstrukcja czołowa;
  • konstrukcja boczna;
  • informacje dotyczące ściany;
  • informacje dotyczące otworów:
   1. drzwiowe,
   2. naładunkowe,
   3. wyładunkowe,
  • system zabezpieczający ryglowanie zamknięcia kontenera;
  • urządzenia ryglujące zdejmowany dach lub każdą sekcję zdejmowanego maksymalną masę brutto kontenera (kilogramy i funty) zgodnie z PN-ISO 668;
  • dopuszczalne obciążenie przy piętrzeniu przy 1,8 g (kilogramy i funty);
  • obciążenie w czasie próby sztywności poprzecznej (kilogramy i funty);
  • wytrzymałość ściany czołowej, gdy ściany czołowe są zaprojektowane na obciążenie mniejsze lub większe od 0,4 maksymalnej dopuszczalnej masy ładunku, to jest 0,4 P;
  • wytrzymałość ściany bocznej, gdy ściany boczne są zaprojektowane na obciążenie mniejsze lub większe od 0,6 maksymalnej dopuszczalnej masy ładunkowej, to jest 0,6 P;
  • wzór tabliczki uznania kontenera za bezpieczny (zgodny z CSC),
  • rozmieszczenie i lokalizacja kodów (kod wielkości i typu), znaków identyfikacyjnych i znaków eksploatacyjnych na kontenerze (zgodnie z normą PN-EN ISO 6346,
   1. kod wielkości,
   2. kod typu,
   3. kod właściciela (trzy litery),
   4. identyfikator kategorii wyposażenia (jedna litera),
   5. numer seryjny (sześć cyfr),
   6. cyfra samokontroli (jedna cyfra),
   7. maksymalna masa brutto i tary (w kilogramach (kg) i funtach (lb)),
   8. znak ostrzegawczy o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego od góry,
   9. znak wysokości dla kontenera o wysokości większej niż 2,6 m (8ft 6 in),
   10. wykaz towarów niebezpiecznych z podaniem nr UN, prawidłowej nazwy przewozowej, klasy, kodu klasyfikacyjnego, grupy pakowania wg ADR / RID / ADN, które mogą być przewożone w kontenerze.
  Na rysunku zestawieniowym wymienionym w pkt 2 niniejszej informacji powinny być podane co najmniej:
  1. wszystkie wymiary konieczne do sprawdzenia obliczeń,
  2. wymiary zewnętrzne kontenera (wykonanego zgodnie z PN-ISO 1496-4) oraz dopuszczalne tolerancje tych wymiarów zgodnie z podanymi w PN-ISO 668,
  3. wymiary wewnętrzne kontenera zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-ISO 1496-4,
  4. gatunki materiałów elementów kontenera wraz z odpowiednimi normami materiałowymi i przedmiotowymi,
  5. normy przedmiotowe na elementy znormalizowane,
  6. współczynniki wytrzymałościowe złączy spajanych i zakres badań nieniszczących tych złączy,
  7. wymiary i rozmieszczenie lub zasady rozmieszczenia złączy spajanych,
  8. wymagania w zakresie obróbki cieplnej (o ile jest wymagana),
  9. specjalne wymagania dotyczące wytwarzania i badań,
  10. wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych służących do zamocowania kontenera do podwozia pojazdu drogowego, kolejowego lub statku w żegludze śródlądowej oraz sposób mocowania (w przypadku połączeń śrubowych należy podać momenty dokręcenia śrub),
  11. miejsce umieszczenia tabliczki identyfikacyjnej.
 3. Transportowy Dozór Techniczny, uzgadniając dokumentację techniczną, określa szczegółowo tryb postępowania w zakresie przeprowadzania badań prototypu jak i badań odbiorczych.

KONTENERY UŻYWANE

W przypadku kontenerów typu BK1 i BK2 uprzednio eksploatowanych (nie nowych), przed dopuszczeniem kontenera w/w typu do eksploatacji, wnioskodawca (właściciel/użytkownik, importer) zgłasza pisemnie wniosek o określenie warunków przyjęcia pod dozór techniczny urządzenia, do właściwego terenowo Oddziału Terenowego TDT, w celu przyjęcia pod dozór techniczny tego urządzenia.
Do wniosku, o którym mowa powyżej, eksploatujący dołącza dwa egzemplarze dokumentacji w zakresie co najmniej określonym poniżej:

Dokumentacja do wniosku o dopuszczenie do dalszej eksploatacji obecnie używanych kontenerów do przewozu luzem typu BK1/BK2

Wnioskodawca:
Wniosek o dopuszczenie do dalszej eksploatacji obecnie używanych kontenerów do przewozu luzem typu BK1/BK2 Liczba kontenerów:

 


Dane do wniosku o dopuszczenie
Wnioskowane rodzaje transportu (Niepotrzebne skreślić) ADR/RID
Typ kontenera1) (patrz następna strona)
Producent
Użytkownik
Data produkcji
Numer(-y) fabryczny(-e) / Numer(-y) seryjny(-e)
Wymiary (dł.-szer.-wys.) w mm
Pojemność użytkowa w m3
Masa własna (tara) w kg
Najwyższa dopuszczalna masa brutto w kg
Maksymalna dopuszczalna masa piętrzenia kontenerów poddawanych piętrzeniu w kg (jeżeli istnieje możliwość piętrzenia)
Materiały kontenera (nazwa i norma)
Grubość ścian (ściana/podłoga)
Rysunki, zdjęcia, dokumenty uzupełniające (z numerem rysunku, datą i nazwą)
Kopie protokołów z badania prototypu kontenera do przewozu luzem typu BK *)
Oświadczenie o prawidłowej eksploatacji i przeprowadzanych badaniach okresowych*)
Oświadczenie dotyczące aktualnego stanu technicznego kontenera
Oświadczenie, że kontener został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym prototypem i został przez właściwą władzę poddany badaniom, które wykazały, że spełnia wymagania techniczne określone dla kontenerów BK *)
Wykaz towarów niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu w kontenerach typu BK oraz dokument potwierdzający kompetencje jednostki dopuszczającej*)
Wypełniona tabliczka identyfikacyjna kontenera do przewozu luzem typu BK2)


Odnośnik:
  *)Należy uzyskać potwierdzenie właściwej władzy albo uznanego przez właściwą władzę rzeczoznawcy lub jednostki w zakresie warunków technicznych kontenerów typu BK do przewozu luzem towarów niebezpiecznych, wymienionych w Międzynarodowej Konwencji dotyczącej bezpiecznych kontenerów (CSC), które przeprowadzały badania.

  1)
  BK1:
 • kontener z otwartym dachem (z opończą)
 • kontener do ładunków stałych luzem bezciśnieniowy
 • typ skrzyniowy
 • typ samowyładowczy (typ Hopper)
 • typu nadwozie wymienne
 • kontener na rolkach
 • z otwieranymi ścianami bocznymi
 • z otwieranymi ścianami czołowymi
 • cieczoszczelny
 • z wykładziną
 • BK2 (kontener zakryty):
 • kontener do ładunków stałych luzem bezciśnieniowy
 • kontener do ładunków stałych luzem pod ciśnieniem
 • typ skrzyniowy
 • typu nadwozie wymienne
 • kontener na rolkach
 • część ładunkowa
 • z otwieranymi ścianami bocznymi
 • z otwieranymi ścianami czołowymi
 • z otwieranym dachem
 • typu zamkniętego wentylowany naturalnie
 • typu zamkniętego wentylowany mechanicznie
 • cieczoszczelny
 • z wykładziną
 • zamknięty
 • powietrznoszczelny

 • 2) Tabliczka identyfikacyjna powinna zawierać co najmniej następujące dane w języku polskim i języku angielskim:
 • Numer zatwierdzenia typy kontenera (Bulk container approval);
 • Przepisy (Regulation);
 • Typ (Type);
 • Numer identyfikacyjny (Identyfication Nr);
 • Producent (Producer);
 • Właściciel (Owner);
 • Data produkcji – pierwsze badanie (Date manufactured – 1 st examination);
 • Maksymalna masa brutto w kg I funtach (Max. Gross Wright In kg and Ib);
 • Data (miesiąc i rok) przypadajacego badania okresowego (Date of periodically test).

Po spełnieniu powyższych wymagań określone zostaną przez OT TDT, w którym został złożony wniosek, indywidualne warunki techniczne przyjęcia pod dozór techniczny, w których określony zostanie zakres badań i czynności, które wykona inspektor TDT przed dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji.
W przypadku zmiany wnioskodawcy (właściciela, użytkownika) wymagania techniczne, które zostały wydane, tracą ważność. Nowy wnioskodawca, powinien wystąpić do właściwego terenowo Oddziału Terenowego TDT, o wydanie nowych wymagań technicznych.
Jednocześnie informujemy, że każdy przypadek związany z przyjęciem pod dozór techniczny używanego kontenera typu BK1, BK2 do transportu towarów niebezpiecznych luzem wg Umowy ADR, jest rozpatrywany indywidualnie. W związku z czym zakres wymaganych dokumentów, w technicznie uzasadnionych przypadkach, może być zmieniony.
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny