Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Przewóz Towarów Niebezpiecznych ADR Wymagania dla cystern ADR

Wymagania dla cystern ADR

INFORMACJA

O MINIMALNYM ZAKRESIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA CYSTERN DROGOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WG UMOWY ADR

 

W celu ułatwienia użytkownikom i usprawnienia procedury przyjęcia pod dozór cystern drogowych przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych, Transportowy Dozór Techniczny poniżej przedstawia podstawowe informacje dotyczące minimalnego zakresu dokumentacji wymaganej dla cystern drogowych, przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych wg Umowy ADR.

 1. Przed dopuszczeniem zbiornika (cysterny) do eksploatacji, wnioskodawca (wlaściciel/użytkownik, importer) zgłasza pisemnie wniosek o określenie warunków przyjęcia pod dozór techniczny urządzenia, do właściwego terenowo Oddziału Terenowego TDT, w celu przyjęcia pod dozór techniczny urządzenia.
 2. Do wniosku, o którym mowa powyżej, eksploatujący dołącza dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej co najmniej:
  • oryginał lub kopie świadectwa zatwierdzenia typu potwierdzające zgodność konstrukcji z wymogami ADR – 6.8.2.3.1 Umowy ADR,
  • oryginał lub kopię (potwierdzona przez wytwórcę lub organ wystawiający) poświadczenia (protokołu) z badań odbiorczych przeprowadzonych u wytwórcy, wystawione przez właściwą władzę kraju wytwórcy lub organ kontrolny przez te władze upoważniony – 6.8.2.4.5 Umowy ADR,
  • poświadczenia (protokoły) - oryginały z badań okresowych i pośrednich (z całego okresu eksploatacji), przeprowadzone przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego kraju poprzedniego użytkownika zagranicznego wraz z aktualnym (w chwili złożenia wniosku) poświadczeniem (protokołem) z ostatniego badania okresowego lub pośredniego potwierdzającego sprawność cystern lub zbiorników - 6.8.2.4.5 Umowy ADR,
  • „świadectwo ADR” dopuszczające do przewozu towarów niebezpiecznych - 9.1.3 Umowy ADR,
  • poświadczenie lub homologacja (lub potwierdzenie w innych dokumentach), stwierdzające spełnienie przez pojazd – cysternę stateczności bocznej według Regulaminu 111 wystawione przez właściwą władzę kraju wytwórcy lub organ kontrolny przez tę władzę upoważniony – dotyczy pojazdów cystern zarejestrowanych za granica po raz pierwszy po 01 lipca 2004 r. oraz nowych pojazdów – cystern sprowadzonych po raz pierwszy do Polski; które badane są przy zastosowaniu ciśnienia próbnego poniżej 4 bar –9.7.5.2 i 1.6.5.9 Umowy ADR,
  • kopie atestów materiałowych zastosowanych do budowy zbiornika (dopuszcza się inne dokumenty np. wykaz materiałów atestowanych, w których zawarte są informacje o materiałach zastosowanych do budowy zbiornika cysterny)– PN EN 12972,
  • kopie dowodu rejestracyjnego pojazdu cysterny.
  • rysunek zestawieniowy zbiornika cysterny z uwzględnieniem w szczególności rozmieszczenia elementów zbiornika (np. plaszcza, den, przegród, rozmieszczenie elementów wzmacniających, wyposażenie zbiornika) z podaniem grubości ścianek (plaszcza, falochronów, przegród i dennic) – PN EN 12972,
  • rysunek zestawieniowy uwzgledniający sposób połączenia (mocowania) zbiornika z podwoziem (rama pośrednia) wraz z naniesionymi charakterystycznymi wymiarami dla danego sposobu zamocowania (jeżeli na innych rysunkach nie jest to pokazane) – PN EN 12972,
  • opis techniczny, zawierający parametry techniczne: pojemność calkowita, pojemność komór (jeżeli wystepują), ciśnienie próbne, obliczeniowe i max ciśnienie robocze (calego zbiornika i komór, jeżeli ciśnienie komór jest inne niż całego zbiornika), prawidłowy kod cysterny, przeznaczenie, wykaz towarów niebezpiecznych wg ADR dopuszczonych do przewozu itd. - PN EN 12972,
  • schemat instalacji napełniająco - opróżniajżcej z zaznaczeniem armatury wchodzącej w jej skład, urządzeń zabezpieczających przed nadciśnieniem lub podciśnieniem z podaniem typów wyposażenia, wytwórców oraz podaniem parametrów, itd. Schemat instalacji powinien być zgodny z instrukcją obsługi i w pełni odzwierciedlać aktualne wyposażenie cysterny - PN EN 12972,
  • obliczenia sprawdzające grubość ścianek zbiornika cysterny z uwzględnieniem wytrzymałości na podciśnienie (jeżeli dotyczy), jak również mocowanie jego do podwozia pojazdu -PN EN 12972,
  • protokół z litrazowania – jeżeli jest wymagany przepisami ADR,
  • instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim.
 3. Powyższe dokumenty są konieczne do otrzymania indywidualnych warunków technicznych przyjęcia cysterny pod dozór techniczny.
 4. Po spełnieniu powyższych wymagań określone zostaną przez OT TDT (w którym został złożony wniosek) indywidualne warunki techniczne przyjęcia cysterny pod dozór techniczny, w których określony zostanie zakres badań i czynności, które wykona inspektor TDT przed dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji.
 5. W przypadku zmiany wnioskodawcy (wlaściciela, użytkownika) wymagania techniczne, na którego zostały wydane, tracą ważność. Nowy wnioskodawca, powinien wystąpić do właściwego terenowo Oddzialu Terenowego TDT, o wydanie nowych wymagań technicznych.

 

Jednocześnie informujemy, że każdy przypadek związany z przyjęciem pod dozór techniczny używanej cysterny drogowej do transportu towarów niebezpiecznych wg Umowy ADR, jest rozpatrywany indywidualnie. W związku z czym zakres wymaganych dokumentów, w technicznie uzasadnionych przypadkach, może być zmieniony.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny