Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

Zamknij

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

START Przewóz Towarów Niebezpiecznych Przewóz Towarów Niebezpiecznych

Przewóz Towarów Niebezpiecznych

Pierwsze działania zmierzające do uregulowania zagadnień dotyczących przewozu kolejami towarów niebezpiecznych zostały podjęte ponad sto lat temu, kiedy to opracowano Konwencje o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), do której załącznikiem był Regulamin o międzynarodowym przewozie kolejami towarów niebezpiecznych - RID (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail). Objętość pierwszego wydania Regulaminu RID wynosiła tylko 6 stron.

W Polsce, w okresie międzywojennym, pojawiły się sie na polskich kolejach dwuosiowe cysterny do przewozu gazu świetlnego używanego do oświetlania wagonów osobowych oraz cysterny do produktów naftowych.

Po II wojnie światowej szczególnie ostatnie 30 lat charakteryzuje intensywny rozwój działalności przemysłowej. Takie gałęzie przemysłu, jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, energetyka, a w niej energetyka jądrowa jak również przemysł samochodowy, charakteryzują sie użytkowaniem, magazynowaniem i koniecznością przemieszczania dużych ilości produktów i substancji chemicznych.
Utrata kontroli nad tymi procesami może doprowadzić do uwolnienia znacznych ilości substancji o właściwościach palnych, żrących, trujących, promieniotwórczych, wybuchowych itp. Również rozprężenie cieczy lub gazów znajdujących sie pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz może prowadzić do zniszczenia lub poważnego skażenia środowiska. W 1951 roku na forum Komisji Ekonomicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdzono potrzebę ujednolicenia wymagań dla transportu kolejowego, drogowego i drogami śródlądowymi materiałów niebezpiecznych. W wyniku podjętych przez grupę roboczą (WP 15) prac 30 września 1957 roku w Genewie sporządzono Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR (European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road).

Wymagania techniczne ujęte w załącznikach A i B do Umowy ADR są wzorowane na wymaganiach Regulaminu RID, który dotyczy międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, co ma istotne znaczenie w ujednoliceniu przepisów i środków zmierzających do ograniczenia zagrożeń w transporcie materiałów niebezpiecznych. Dążąc do dalszego ujednolicania wymagań Regulaminu RID i Umowy ADR, projekty wymagań technicznych są omawiane i uzgadniane na wspólnych posiedzeniach ekspertów. Wymagania RID i ADR są na bieżąco uaktualniane i praktycznie, co dwa lata wprowadzane są zmiany i uzupełnienia.
Wymagania techniczne zawarte w załącznikach A i B do Umowy ADR stanowią powszechnie stosowany standard i powoływane są w ustawodawstwie większości krajów europejskich. Obecnie stronami Umowy są 33 kraje europejskie. Od 1 stycznia 1997 roku wymagania Umowy ADR zostały przyjęte, jako przepisy krajowe we wszystkich państwach Unii Europejskiej (Dyrektywa Nr 94/55/EC w sprawie ujednolicenia ustawodawstwa krajów członkowskich w dziedzinie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych).

Polska ratyfikowała Umowę ADR w 1975 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 189 i 190 z, 1975 r.), która weszła w życie 06.06.1975 r., a w celu wprowadzenia przepisów ADR do stosowania w kraju zostało wydane rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych 2 grudnia 1983 r. w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Jednakże, dopiero nowelizacja ustawy 19 sierpnia 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602) otworzyła drogę dla bezpośredniego wprowadzenia wymagań Umowy ADR do przepisów krajowych - wydanie rozporządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 października 1997 r. oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 15.06.1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 130, poz. 872). Przepisy Umowy ADR są wykładnią dla Transportowego Dozoru Technicznego (a do dnia 31.12.2000 r. dla KDT) przy określaniu i tworzeniu wymagań (warunków) technicznych dla projektowania, wytwarzania, naprawiania i eksploatacji oraz wykonywania dozoru nad urządzeniami technicznymi przewożącymi materiały niebezpieczne w ruchu drogowym. Regulamin RID również stały sie dla Transportowego Dozoru Technicznego (a do dnia 31.12.2000 r. dla KDT) przepisami na podstawie, których są określane i tworzone wymagania techniczne dla projektowania, wytwarzania, naprawiania i eksploatacji oraz wykonywania dozoru nad urządzeniami technicznymi przewożącymi materiały niebezpieczne w ruchu kolejowym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Komunikacji 06.10.1987 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 32, poz.169) przewóz w Polsce materiałów niebezpiecznych na kolei dopuszczony jest na podstawie szczególnych warunków przewozu koleją materiałów niebezpiecznych określonych na podstawie Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych - RID.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny