Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Zgodnie § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 47) utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650 oraz Dz.U. 2003 r. poz. 603).

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. pracodawca mógł wystawiać imienne zezwolenia na podstawie kursu, który przeprowadził dla pracowników zgodnie z programem zatwierdzonym przez TDT. Jeżeli na podstawie takiego kursu zostało wystawione imienne zezwolenie do dnia 9.08.2018 r. włącznie, czyli zanim zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r., to zgodnie z § 18. tego rozporządzenia, zmienionym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 1948) imienne zezwolenia:

1) wystawione przez pracodawcę do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) wystawione przez pracodawcę do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do  31 grudnia 2026 r.;

3) wystawione przez pracodawcę od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
Zamknij

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Zgodnie § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 47) utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650 oraz Dz.U. 2003 r. poz. 603).

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. pracodawca mógł wystawiać imienne zezwolenia na podstawie kursu, który przeprowadził dla pracowników zgodnie z programem zatwierdzonym przez TDT. Jeżeli na podstawie takiego kursu zostało wystawione imienne zezwolenie do dnia 9.08.2018 r. włącznie, czyli zanim zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r., to zgodnie z § 18. tego rozporządzenia, zmienionym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 1948) imienne zezwolenia:

1) wystawione przez pracodawcę do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) wystawione przez pracodawcę do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do  31 grudnia 2026 r.;

3) wystawione przez pracodawcę od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
START Jednostka Inspekcyjna TDT Zaświadczenia kwalifikacyjne

Informacje dotyczące trybu sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne

Informacje dotyczące trybu sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne

 • Zgodnie z art. 22 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r., poz. 272), osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych osób, sprawdza kwalifikacje, o których mowa w art. 22 ust. 3 w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz rodzaje urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1008).
 • Sprawdzanie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji. Od 1 stycznia 2019 r. za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikację osób pobierana jest opłata w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, (Dz.U. z 2021 r. poz. 291) obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od 9 lutego 2021r. opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 193,78 zł.

 

Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji należy wnosić na poniższe konto TDT.

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
97 1130 1017 0020 1237 5820 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

 • We wniosku o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych należy wpisać rodzaj i zakres kwalifikacji zgodny z kolumną b tabeli Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1008).
 • Jeżeli osoba zainteresowana składa wniosek o sprawdzenie kwalifikacji za pośrednictwem pełnomocnika, to wymagane jest, aby do wniosku dołączany został oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, do reprezentowania osoby zainteresowanej przed Transportowym Dozorem Technicznym w postępowaniu kwalifikacyjnym. Pełnomocnik składając wniosek obowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z Częścią IV Załącznika Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zawartą w ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) oraz dołączenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
Dokumenty do pobrania:WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

W zakresie obsługi:

  • ukończone 18 lat,
  • znajomość przepisów o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego, norm w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń,
  • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnienie udziału tłumacza przysięgłego.

W zakresie konserwacji:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej zawodowe – techniczne,
  • znajomość przepisów o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego, norm w zakresie konserwacji określonych we wniosku urządzeń,
  • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnienie udziału tłumacza przysięgłego
 • Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku, wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Osoba zainteresowana jest niezwłocznie powiadamiana o wyznaczeniu terminu egzaminu, który nie może przekraczać 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że osoba zainteresowana zgłosi prośbę o wyznaczenie terminu egzaminu w terminie przekraczającym wskazany okres. Powiadomienie osoby zainteresowanej następuje za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.
 • Tematyka egzaminacyjna dla urządzenia objętego wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji podana jest do publicznej wiadomości przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na stronie www.tdt.gov.pl.
 • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym każda z tych części może być przeprowadzona w różnych miejscach i terminach. Maksymalna przerwa pomiędzy egzaminem teoretycznym i praktycznym nie powinna przekraczać 14 dni.
 • Osoba zainteresowana jest informowana o wynikach bezpośrednio po zakończeniu każdej części egzaminu.
 • Warunkiem koniecznym do zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu jego części. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego. W ciągu 14 dni od daty zakończenia obu części egzaminu przesyłane jest do wnioskodawcy zaświadczenie kwalifikacyjne (w przypadku egzaminu zdanego z wynikiem pozytywnym) lub pisemna informacja o negatywnym wyniku egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku, ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe po złożeniu nowego wniosku i wniesieniu opłaty.
 • W przypadku gdy osoba zainteresowana, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem, poinformowała w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej TDT, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji podlega zgodnie z jej żądaniem:
  • zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie albo
  • zwrotowi.
 • W przypadku gdy osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w innym terminie, o którym mowa powyżej i poinformuje o tym pisemnie lub elektronicznie TDT nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu, pobrana opłata podlega zwrotowi.

Tryb postępowania przy przedłużaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego:

 • Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do OT TDT, który wydał zaświadczenie (wzór wniosku zgodnie z Załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  21 maja 2019 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1008).

  Dokumenty do pobrania:

Tryb postępowania w przypadku zagubienia/zniszczenia zaświadczenia kwalifikacyjnego:

 • Do Oddziału Terenowego TDT, w którym zostało wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu wraz z oświadczeniem o okolicznościach zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia. We wniosku należy podać dane osoby wnioskującej oraz numer PESEL/ID.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 65 zł na wyżej wymienione konto TDT.
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny