Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Zgodnie § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 47) utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650 oraz Dz.U. 2003 r. poz. 603).

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. pracodawca mógł wystawiać imienne zezwolenia na podstawie kursu, który przeprowadził dla pracowników zgodnie z programem zatwierdzonym przez TDT. Jeżeli na podstawie takiego kursu zostało wystawione imienne zezwolenie do dnia 9.08.2018 r. włącznie, czyli zanim zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r., to zgodnie z § 18. tego rozporządzenia, zmienionym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 1948) imienne zezwolenia:

1) wystawione przez pracodawcę do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) wystawione przez pracodawcę do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do  31 grudnia 2026 r.;

3) wystawione przez pracodawcę od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
Zamknij

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Zgodnie § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 47) utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650 oraz Dz.U. 2003 r. poz. 603).

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. pracodawca mógł wystawiać imienne zezwolenia na podstawie kursu, który przeprowadził dla pracowników zgodnie z programem zatwierdzonym przez TDT. Jeżeli na podstawie takiego kursu zostało wystawione imienne zezwolenie do dnia 9.08.2018 r. włącznie, czyli zanim zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r., to zgodnie z § 18. tego rozporządzenia, zmienionym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 1948) imienne zezwolenia:

1) wystawione przez pracodawcę do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) wystawione przez pracodawcę do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do  31 grudnia 2026 r.;

3) wystawione przez pracodawcę od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
START Jednostka Inspekcyjna TDT Zaświadczenia kwalifikacyjne

Informacje dotyczące trybu sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne

Informacje dotyczące trybu sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne

 • Zgodnie z art. 22 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 667 z późn. zm.), osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych osób, sprawdza kwalifikacje, o których mowa w art. 22 ust. 3 w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz rodzaje urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1008).
 • Sprawdzanie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji. Od 1 stycznia 2019 r. za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikację osób pobierana jest opłata w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, (Dz.U. z 2018 r., poz. 1270) obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od 11 lutego 2020 r. opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 184,43 zł.

 

Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji należy wnosić na poniższe konto TDT.

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
97 1130 1017 0020 1237 5820 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

 • We wniosku o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych należy wpisać rodzaj i zakres kwalifikacji zgodny z kolumną b tabeli Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1008).
 • Jeżeli osoba zainteresowana składa wniosek o sprawdzenie kwalifikacji za pośrednictwem pełnomocnika, to wymagane jest, aby do wniosku dołączany został oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania osoby zainteresowanej przed Transportowym Dozorem Technicznym w postępowaniu kwalifikacyjnym. Pełnomocnik, składając wniosek, obowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z częścią IV załącznika Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zawartą w ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044) oraz dołączenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
Dokumenty do pobrania:WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

W zakresie obsługi:

  • ukończone 18 lat,
  • znajomość przepisów o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego, norm w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń,
  • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnienie udziału tłumacza przysięgłego.

W zakresie konserwacji:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej zawodowe – techniczne,
  • znajomość przepisów o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego, norm w zakresie konserwacji określonych we wniosku urządzeń,
  • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnienie udziału tłumacza przysięgłego
 • Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku, wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Osoba zainteresowana jest niezwłocznie powiadamiana o wyznaczeniu terminu egzaminu, który nie może przekraczać 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że osoba zainteresowana zgłosi prośbę o wyznaczenie terminu egzaminu w terminie przekraczającym wskazany okres. Powiadomienie osoby zainteresowanej następuje za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.
 • Tematyka egzaminacyjna dla urządzenia objętego wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji podana jest do publicznej wiadomości przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na stronie www.tdt.gov.pl.
 • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym każda z tych części może być przeprowadzona w różnych miejscach i terminach. Maksymalna przerwa pomiędzy egzaminem teoretycznym i praktycznym nie powinna przekraczać 14 dni.
 • Osoba zainteresowana jest informowana o wynikach bezpośrednio po zakończeniu każdej części egzaminu.
 • Warunkiem koniecznym do zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu jego części. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego. W ciągu 14 dni od daty zakończenia obu części egzaminu przesyłane jest do wnioskodawcy zaświadczenie kwalifikacyjne (w przypadku egzaminu zdanego z wynikiem pozytywnym) lub pisemna informacja o negatywnym wyniku egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku, ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe po złożeniu nowego wniosku i wniesieniu opłaty.
 • W przypadku gdy osoba zainteresowana, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem, poinformowała w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej TDT, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji podlega zgodnie z jej żądaniem:
  • zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie albo
  • zwrotowi.
 • W przypadku gdy osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w innym terminie, o którym mowa powyżej i poinformuje o tym pisemnie lub elektronicznie TDT nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu, pobrana opłata podlega zwrotowi.

Tryb postępowania przy przedłużaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego:

 • Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do OT TDT, który wydał zaświadczenie (wzór wniosku zgodnie z Załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  21 maja 2019 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1008).

  Dokumenty do pobrania:

Tryb postępowania w przypadku zagubienia/zniszczenia zaświadczenia kwalifikacyjnego:

 • Do Oddziału Terenowego TDT, w którym zostało wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu wraz z oświadczeniem o okolicznościach zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia. We wniosku należy podać dane osoby wnioskującej oraz numer PESEL/ID.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 65 zł na wyżej wymienione konto TDT.
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny