Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Kontrole specjalne UTL

INFORMACJA
O MINIMALNYM ZAKRESIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA PRZEPROWADZANIA KONTROLI SPECJALNYCH WYCIĄGÓW NARCIARSKICH I KOLEI LINOWYCH

W celu ułatwienia i usprawnienia użytkownikom wykonywania kontroli specjalnych elementów bezpieczeństwa poddanych procesowi zmęczenia, Transportowy Dozór Techniczny przedstawia poniżej ogólne zasady wykonywania badań wybranych elementów/urządzeń będących na wyposażeniu wyciągu narciarskiego lub kolei linowej

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) uprzejmie informuje, że:

1. Eksploatujący koleje linowe lub wyciągi narciarskie podlegające w sezonie 2009/2010 kontrolom specjalnym elementów bezpieczeństwa urządzeń kolei linowych i wyciągów narciarskich, obejmujące wykonywanie badań specjalistycznych nieniszczących elementów poddanych procesowi zmęczenia, o których mowa w § 15 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz. U. Nr 106, poz.717), eksploatowanych co najmniej 15 lat licząc od momentu pierwszego zainstalowania, powinni złożyć do Transportowego Dozoru Technicznego za pośrednictwem właściwego Oddziału Terenowego TDT wniosek wraz z harmonogramem i zakresem badań.

2. Eksploatujący do opracowania zakresu badań specjalistycznych może wykorzystać, odpowiednio do swoich potrzeb, Warunki Techniczne Transportowego Dozoru Technicznego dotyczące badań specjalnych wyciągów narciarskich nr 01/2009 lub Warunki Techniczne Transportowego Dozoru Technicznego dotyczące badań specjalnych kolei linowych nr 02/2009 oraz Załącznik_WN i Załącznik_KL.

3. Warunki techniczne oraz formularze w postaci Załącznika_WN lub Załącznika_KL mogą być wypełnione przez eksploatującego, z uwzględnieniem zmian dotyczących specyfiki konkretnego wyciągu narciarskiego lub kolei linowej.

4. Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, że do laboratoriów, których wyniki badań są uznawane przez TDT, należą niżej wymienione laboratoria:

o Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie
ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków

o Laboratorium Badawcze Technicznych Środków Transportu i Materiałów,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Katedra Transportu Linowego
Al. Mickiewicza 30, paw. B2, 30-059 Kraków.

o Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych
ul. Lędzińska 8; 43-143 Lędziny

5. W przypadku wyciągów narciarskich eksploatujący może wykonać badania elementów w dwóch etapach z tym, że w pierwszym etapie przed sezonem 2009/2010 należy wykonać badania takich elementów jak: lina nośno-napędowa lub holująca, lina napinająca ciężaru, osie kół napędowych i przewojowych, wały napędowe kół napędowych. Pozostałe elementy powinny zostać przebadane po zakończeniu tego sezonu. Ostateczny termin wykonania wszystkich badań ujętych w zaproponowanym przez eksploatującego harmonogramie badań powinien zostać zakończony przed sezonem 2010/2011.

6. TDT może uznać wyniki badań nieniszczących wykonanych wcześniej przez inne laboratoria pod warunkiem, że zastosowana metoda badań oraz elementy poddane badaniom przez te laboratoria odpowiadają ogólnym zakresem i kryteriom przyjętym w wyżej wymienionych Warunkach Technicznych nr 01/2009, Warunkach Technicznych nr 02/2009 z uwzględnieniem zawartości Załącznika_WN i Załącznika_KL.

7. Wstępny demontaż elementów celem przygotowania ich do badań specjalnych z udziałem laboratoriów badawczych powinien zostać wykonany przez zakład uprawniony (w zakresie odpowiednim do wykonywanej naprawy) przez Transportowy Dozór Techniczny na podstawie art.9 ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) lub wytwórcę wyciągu narciarskiego albo kolei linowej.

8. Wszystkie czynności poza montażem i demontażem elementów szczególnie odpowiedzialnych (w tym wchodzących w skład ciągu kinematycznego, takich jak: koła napędowe i przewojowe, ich osie lub wały) oraz poza badaniami nieniszczącymi, mogą zostać wykonane zarówno przez zakład uprawniony przez Transportowy Dozór Techniczny na podstawie art.9 ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym, jak również przez producenta oraz każdą osobę fizyczną posiadająca uprawnienia do konserwacji tych urządzeń wydane przez TDT.

9. Eksploatujący ma obowiązek dostarczyć do TDT dokumenty, o których mowa powyżej za pośrednictwem właściwego Oddziału Terenowego TDT, oddzielnie dla każdego pojedynczego urządzenia z podaniem jego numeru ewidencyjnego TDT, numeru fabrycznego i roku budowy oraz wytwórcy i miejsca lokalizacji.

10. Eksploatujący koleje linowe lub wyciągi narciarskie podlegające w sezonie 2019/2020 i latach następnych kontrolom specjalnym elementów bezpieczeństwa urządzeń kolei linowych i wyciągów narciarskich, obejmujące wykonywanie badań specjalistycznych nieniszczących elementów poddanych procesowi zmęczenia, o których mowa w § 15 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz. U. Nr 106, poz.717), powinni złożyć do Transportowego Dozoru Technicznego za pośrednictwem właściwego Oddziału Terenowego TDT wniosek wraz z harmonogramem i zakresem badań.

11. Eksploatujący do opracowania zakresu badań specjalnych może wykorzystać, odpowiednio do swoich potrzeb, Warunki Techniczne Transportowego Dozoru Technicznego dotyczące badań specjalnych:

o Warunki Techniczne. Kontrole specjalne kolei linowych. Wydanie 3, 2019r.;

o Warunki Techniczne. Kontrole specjalne wyciągów narciarskich. Wydanie 3, 2019 r.

12. Warunki techniczne mogą być wypełnione przez eksploatującego, z uwzględnieniem zmian dotyczących specyfiki konkretnego wyciągu narciarskiego lub kolei linowej.

13. Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, że do laboratoriów, których wyniki badań są uznawane przez TDT, należy niżej wymienione laboratorium:

o Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie
ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków

o Laboratorium Badawcze Technicznych Środków Transportu i Materiałów, Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

o Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., ul. Lędzińska 8; 43-143 Lędziny. Ośrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych ul. Fabryczna 20, 41-404 Mysłowice - Brzezinka

14. Wstępny demontaż elementów celem przygotowania ich do badań specjalnych z udziałem laboratoriów badawczych powinien zostać wykonany przez zakład uprawniony (w zakresie odpowiednim do wykonywanej naprawy) przez Transportowy Dozór Techniczny na podstawie art.9 ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym lub wytwórcę wyciągu narciarskiego albo kolei linowej.

15. Wszystkie czynności poza montażem i demontażem elementów szczególnie odpowiedzialnych (w tym wchodzących w skład ciągu kinematycznego, takich jak: koła napędowe i przewojowe, ich osie lub wały) oraz poza badaniami nieniszczącymi, mogą zostać wykonane zarówno przez zakład uprawniony przez Transportowy Dozór Techniczny na podstawie art.9 ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym, jak również przez producenta oraz każdą osobę fizyczną posiadająca uprawnienia do konserwacji tych urządzeń wydane przez TDT.

 

16. Eksploatujący ma obowiązek dostarczyć do TDT dokumenty, o których mowa powyżej za pośrednictwem właściwego Oddziału Terenowego TDT, oddzielnie dla każdego pojedynczego urządzenia z podaniem jego numeru ewidencyjnego TDT, numeru fabrycznego i roku budowy oraz wytwórcy i miejsca lokalizacji.


Dokumenty do pobrania:


Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

Katedra Transportu Linowego

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny