Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uznawanie kwalifikacji zawodowych UE

UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

Zakres upoważnienia TDT

Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych(Dz.U. z 2011 r. Nr 102, Poz. 590), Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania następujących zawodów regulowanych:

 1. diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 2. kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych;
 3. konserwatora specjalistycznych dźwignic kolejowych;
 4. konserwatora specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;
 5. konserwatora urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
 6. maszynisty kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych;
 7. maszynisty obsługującego urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
 8. maszynisty specjalistycznych dźwignic kolejowych;
 9. maszynisty specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych.

Lista pozostałych zawodów regulowanych oraz organów upoważnionych do uznawania kwalifikacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akty prawne

Kwestię uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w UE reguluje ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394), która wdraża przepisy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE  L 255 z 30.09.2005 r., str. 22)

Do wyżej wspomnianej ustawy wydano szereg aktów wykonawczych, są to min.:

 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz.U. z 2009 r. Nr 38, Poz. 302) zawierające listę zawodów regulowanych w odniesieniu do których właściwy organ może wszcząć, gdy jest to niezbędne, postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć usługę na terytorium RP po raz pierwszy
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U.2009 r. Nr 17, Poz. 90 z późn. zm.) określające warunki, sposób i tryb odbywania stażu oraz przeprowadzania testu umiejętności
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych(Dz.U. z 2011 r. Nr 102, Poz. 590)
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zawodów regulowanych, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności (Dz.U.2009 r. Nr 164, Poz. 1311)
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2008 Nr 187, Poz.1151 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka (Dz.U. z 2009 r. Nr 98, Poz. 821), na mocy którego funkcję ośrodka informacji pełni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Inne ważne dokumenty:

Procedura

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wszczyna się na wniosek.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

WNIOSEK

Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami w nim wymienionymi należy skierować do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy wniosek oraz wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Opłata:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. Nr 225, Poz. 1635)  wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu
regulowanego podlega opłacie skarbowej w wysokości  523 zł.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji do TDT.

Właściwym organem podatkowym w sprawach  opłaty jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy (Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa). Dane do przelewu:

numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

nazwa beneficjenta rachunku: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

dane dla płatności z zagranicy: SWIFT CODE: "CITIPLPX" , IBAN: "IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038"

 

Przydatne linki:

Kontakt:

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
Wydział Koordynacji Sytemu Uznawania Kwalifikacji Zawodowych
tel. +48 22 52 92 266, +48 22 628 67 76
fax. +48 22 628 35 34

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa: www.nauka.gov.pl

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

tel.:  (+48 22) 4 902 902

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa: www.tdt.pl

 

 

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny