Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Procedura przekwalifikowania butli na O2

 

Procedura przekwalifikowania butli przeznaczonych do przewozu gazów sprężonych na butle do przewozu tlenu sprężonego oparta na wymaganiach normy - PN-EN ISO 11621:2006 Butle do gazów - Sposób postępowania przy zmianie rodzaju gazu.

 

 

Procedurę zmiany przeznaczenia butli przeprowadza się przy udziale wybranej Jednostki Notyfikowanej posiadającej notyfikację dla dyrektywy 2010/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 30.06.2010), lub dla butli wyprodukowanych przed 2004r. jednej z działających na terytorium Polski jednostki dozoru technicznego tj. Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny.

 

W celu przekwalifikowania butli na butle do przewozu tlenu sprężonego właściciel lub użytkownik butli powinien zwrócić się z wnioskiem o zmianę do jednostki która przeprowadzała ostatnie badanie okresowe lub do wybranej jednostki o której mowa powyżej. Wniosek powinien zawierać ilość i rodzaj butli podanych procedurze zmiany przeznaczenia butli oraz wskazywać nazwę i adres zakładu w którym te czynności zostaną przeprowadzone.

 

 

Norma PN-EN ISO 11621:2006 w tabeli 1 klasyfikuje gazy na 7 grup oznaczonych literami: A, B, C, D, E, F, G. Przedmiotowej procedurze mogą zostać poddane gazy grupy A, B i C wg. normy.

A. W przypadku zamiany gazów grupy C na gazy tej samej grupy C w tym do przewozu tlenu, który zaliczony został do grupy C przewiduje się wykonanie następujących czynności badawczych butli:

 

Oględziny zewnętrzne i przygotowanie:

-       sprawdzić zawartość butli  w celu określenie grupy gazu oraz sprawdzenie oznakowania,

-       oględziny zewnętrznej powierzchni butli i zaworu  w celu oceny czy nadają się one do dalszego użytkowania,

-       sprawdzenie zaworu i jego działanie oraz dokonanie oceny czy jest odpowiedni do nowego rodzaju gazu,

-       sprawdzenie ciśnienia roboczego oraz specyfikacji konstrukcji butli w celu oceny czy butla jest odpowiednia do napełnienia nowym rodzajem gazu,

-       sprawdzenie prawa własności w celu upewnienia się, że właściciel autoryzował zmianę przeznaczenia butli,

-       sprawdzenie daty następnego badania okresowego; w przypadku gdy termin następnego badania okresowego, dla nowego albo poprzedniego rodzaju gazu został przekroczony, należy przeprowadzić badanie okresowe,

-       obniżenie ciśnienia w butli do ciśnienia atmosferycznego przy zastosowaniu odpowiednich urządzenia, w sposób bezpieczny i spełniający wymagania ochrony środowiska,

-       usunięcie, po opróżnieniu butli, wszystkich etykiet, nalepek itp. dotyczących poprzedniego rodzaju gazu; trwałe oznaczenia powinny zostać przekreślone,

-       naniesienie nowych oznaczeń dotyczących nowego rodzaju gazu poprzez malowanie, etykietowanie, wykonanie napisów za pomocą wzornika ewentualnie wybicie oznakowania na butli,

-       w przypadku demontażu zaworu, zaleca się wykonanie oceny stanu wnętrza butli.

 

 

B. W przypadku zamiany gazów grupy A i B na gazy grupy C w tym do przewozu tlenu, który zaliczony został do grupy C przewiduje się wykonanie następujących czynności badawczych butli:

 

Krok 1

Oględziny zewnętrzne i przygotowanie:

-       sprawdzić zawartość butli  w celu określenie grupy gazu oraz sprawdzenie oznakowania,

-       oględziny zewnętrznej powierzchni butli i zaworu  w celu oceny czy nadają się one do dalszego użytkowania,

-       sprawdzenie zaworu i jego działanie oraz dokonanie oceny czy jest odpowiedni do nowego rodzaju gazu,

-       sprawdzenie ciśnienia roboczego oraz specyfikacji konstrukcji butli w celu oceny czy butla jest odpowiednia do napełnienia nowym rodzajem gazu,

-       sprawdzenie prawa własności w celu upewnienia się, że właściciel autoryzował zmianę przeznaczenia butli,

-       sprawdzenie daty następnego badania okresowego; w przypadku gdy termin następnego badania okresowego, dla nowego albo poprzedniego rodzaju gazu został przekroczony, należy przeprowadzić badanie okresowe,

-       obniżenie ciśnienia w butli do ciśnienia atmosferycznego przy zastosowaniu odpowiednich urządzenia, w sposób bezpieczny i spełniający wymagania ochrony środowiska,

-       usunięcie, po opróżnieniu butli, wszystkich etykiet, nalepek itp. dotyczących poprzedniego rodzaju gazu; trwałe oznaczenia powinny zostać przekreślone,

-       naniesienie nowych oznaczeń dotyczących nowego rodzaju gazu poprzez malowanie, etykietowanie, wykonanie napisów za pomocą wzornika ewentualnie wybicie oznakowania na butli,

-       demontaż zaworu, i przeprowadzenie kroku 2.

Krok 2

Sprawdzenie, czy wnętrze butli nie zawiera cieczy i/lub węglowodorów. Jeżeli zachodzi podejrzenie ich obecności, to butlę należy oczyścić przed napełnieniem tlenem lub gazem utleniającym.

 

Przed przeznaczeniem butli do pracy z tlenem lub gazem utleniającym należy zdjąć zawór i poddać butlę oględzinom wewnętrznym pod kątem jakichkolwiek śladów obecności cieczy lub węglowodorów. Ciecze mogą pojawiać się jako jeziorka na dnie cylindra lub jako kropelki na ściankach. Węglowodory mogą mieć postać cieczy lub oleistego wyglądu. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek z powyższych objawów lub w przypadku innych wątpliwości podczas przeprowadzania rewizji wewnętrznej butlę należy oczyścić (patrz załącznik A normy). Po oczyszczeniu należy powtórzyć oględziny wewnętrzne, aby upewnić się, że zauważone zanieczyszczenia i środki oczyszczające zostały usunięte.

 

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny