Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT O Jednostce Inspekcyjnej TDT

O Jednostce Inspekcyjnej

Transportowy Dozór Techniczny ( zgodnie z Ustawą 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz.U. Nr 122, poz.1321) sprawuje dozór techniczny nad:

 • urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych
 • osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi
 • zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej
 • urządzeniami technicznymi na statkach morskich, z wyłączeniem statków, na których urządzenia techniczne objete są nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej, pontonach, dokach oraz na terenie portów i przystani morskich nad urządzeniami związanymi bezpośrednio z żeglugą morską, w szczególności urządzeniami ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami
 • urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej


Dozór techniczny jest sprawowany przez jednostki dozoru technicznego. Dozorowi podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.

Czynności dozoru technicznego wykonują pracownicy jednostek Transportowego Dozoru Technicznego - inspektorzy.

W 2002 r. Transportowy Dozór Techniczny uzyskal certyfikat akredytacji jednostki kontrolującej (obecnie inspekcyjnej) typu A nr AK 005, zgodnie z normą PN-EN ISO 17020, nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytacja to uznanie przez jednostke akredytującą kompetencji jednostki certyfikującej, jednostki kontrolującej oraz laboratorium do wykonywania określonych zadań.

Akredytacja Transportowego Dozoru Technicznego obejmuje :

1. W zakresie przygotowania do produkcji, produkcji i eksploatacji:

 • urządzenia transportu bliskiego takie jak: wyciągarki i wciągniki, suwnice, żurawie ( w tym wózki jezdniowe z osobą obslugującą, podnoszoną wraz z ładunkiem), dźwigniki, wyciągniki towarowe, wyciągniki statków, podesty ruchome, urządzenia dla osób niepełnosprawnych, schody i chodniki ruchome, przenośniki kabinowe i platformowe, dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe, dźwignice linotorowe, urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych, układarki do układania torów, wypornice, żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, przeciągarki pojazdów szynowych, pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
 • urządzenia transportu linowego, takie jak: osobowe i towarowe koleje liniowe, wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno- sportowych ( w tym wyciągi wodne i zjeżdżalnie grawitacyjne)
 • zbiorniki transportowe, takie jak: zbiorniki w tym cysterny w ruchu drogowym, kolejowym i żegludze śródlądowej do przewozu materiałów niebezpiecznych, opakowania do przewozu gazów oraz duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL)
 • zbiorniki do magazynowania materiałów niebezpiecznych, takie jak: zbiorniki bezciśnieniowe i o nadciśnieniu nie wyższym niz 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, materiałów trujących lub żrących
 • urządzenia ciśnieniowe, takie jak: kotły parowe, kotły cieczowe, zbiorniki stałe, zbiorniki przenośne, zbiorniki na gaz skropiony lub sprężony służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach, zbiorniki w tym cysterny do przewozu materiałów nie zaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, wytwornice acetylenu, rurociągi

2. W zakresie produkcji:

 • odbiory techniczne pojazdów szynowych, takie jak: lokomotywy, wagony, zespoły trakcyjne, podzespoły: wózki towarowe, zestawy kołowe, ramy wózków, belki bujakowe, pudła lokomotywy
 • odbiory techniczne elementów nawierzchni kolejowej, takich jak: szyny i kształtowniki iglicowe, rozjazdy i ich elementy, podkłady drewniane, kotwy do podkładów betonowych, łapki mocujące, śruby, wkręty, nakrętki i podkładki sprężyste, złącza sprężyste
 • odbiory techniczne wyrobów hutniczych, takich jak: blachy, elementy kuto-walcowane, rury, kształtowniki gorąco walcowane, śruby, wkręty, nakrętki

Certyfikat jednostki inspekcyjnej

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny