Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Homologacja Pojazdów Załatwianie spraw Homologacja sposobu montażu instalacji gazowej

Homologacja sposobu montażu instalacji gazowej

Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

1. Co powinienem wiedzieć?

Sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, który ma być wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. O wydanie lub zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem może wystąpić podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.


2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

 

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
  Dokumenty do pobrania:
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
 3. Oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Dokumenty do pobrania:
 4. Deklaracja o sposobie i metodach zapewnienia zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
  Dokumenty do pobrania:
 5. Protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydany przez jednostkę uprawnioną
 6. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem zawierający ich dane osobowe: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz wzór podpisu
  Dokumenty do pobrania:
 7. Wykaz stosowanych elementów instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
  Dokumenty do pobrania:
 8. Wykaz zakładów montujących instalacje przystosowujące dany typ pojazdu do zasilania gazem
  Dokumenty do pobrania:
 9. Aktualny dokument potwierdzający przeprowadzoną kontrolę zgodności produkcji z wynikiem pozytywnym (o ile dokument nie został wcześniej przedstawiony władzy homologacyjnej)
 10. Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopią pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane)

 

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłata za wydanie świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem - 1600 zł,
 2. Opłata za zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem - 400 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem części należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

 

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009


3. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika - 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).


Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:


Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy,

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

numer rachunku bankowego: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?


Krok 1

Zgłosić się do jednostki uprawnionej do wykonywania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem celem przeprowadzenia badań, a także, i o ile to konieczne, poddania się kontroli zgodności produkcji. Wykaz jednostek uprawnionych jest publikowany przez ministra właściwego do spraw transportu.

Krok 2

Należy przygotować wymagane dokumenty.


Krok 3

Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.


Krok 4

Wypełnić wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.


Krok 5

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego.


Krok 6

W przypadku odbioru świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.

Krok 7

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Telefon: +48 506 693 737
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa.

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem i (Dz. U. z 2014 r. poz. 1813);
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. z 2013 r. poz. 607);
 4. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 5. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).

 

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 

11. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny