Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Badania Techniczne Pojazdów Stacje Kontroli Pojazdów Załatwianie sprawy Wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

Załatwianie sprawy

ZAŁATWIENIE SPRAWY

Informujemy, iż adres   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. _służy do kontaktu z wydziałem Stacji Kontroli Pojazdów, z osobami zajmującymi się wydawaniem poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów. Na powyższy adres można kierować zapytania dotyczące stacji kontroli pojazdów, jak również zgłaszać dokonanie wymiany lub wprowadzenia na stację kontroli pojazdów nowego wyposażenia kontrolno – pomiarowego.

Rodzaje stacji kontroli pojazdów

Zgodnie z art. 83. ust 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym stacje kontroli pojazdów dzielimy na:

1) podstawowe stacje kontroli pojazdów przeprowadzające badania w zakresie:

a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c,

b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym

c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego;

2) okręgowe stacje kontroli pojazdów przeprowadzające badania w zakresie:

a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,

b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a,

c) badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.


Wydanie poświadczenia

 

1. Co należy wiedzieć?

Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Stację kontroli pojazdów mogą prowadzić również następujące podmioty niebędące przedsiębiorcami:

1) szkoła lub centrum kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów;

2) jednostka:

a) organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego do spraw transportu,

c) ochrony przeciwpożarowej,

d) systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów wydaje na wniosek złożony przez przedsiębiorcę Dyrektor TDT po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów.

Przykładowy wzór wniosku o wydanie poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych SKP z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań (wniosek).

 

Wymagania dotyczące wyposażenia stacji kontroli pojazdów

Wymagania dotyczące wyposażenia kontrolno – pomiarowego oraz warunków lokalowych 
w stosunku do stacji kontroli pojazdów reguluje rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

2. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań należy złożyć w oryginale w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa lub przesłać pocztą 
w oryginale na powyższy adres. Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) bądź osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy złożyć wraz z wnioskiem). Wniosek można złożyć również w Oddziale Terenowym TDT (wykaz oddziałów), jednakże może to wydłużyć okres niezbędny do wydania poświadczenia zgodności.

Przykładowy wzór wniosku o wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych SKP z wymaganiami odpowiednio do zakresu badań.

 

3. Jak długo trwa postępowanie dotyczące wydania poświadczenia zgodności poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów?

Postępowanie w sprawie wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych 
z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań prowadzone jest na podstawie 
i w terminach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie administracyjne dotyczące wydania poświadczenia może trwać do 1 miesiąca 
w przypadku spraw, które nie wymagają przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego. 
W przypadku spraw skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony.

Na każdym etapie prowadzonego postępowania, wnioskodawca jest informowany o wszystkich czynnościach prowadzonych przez Dyrektora TDT.

 

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

1. W przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów:

- wniosek o wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań.

- kopię aktualnej umowy spółki cywilnej (dotyczy podmiotów prowadzących stację kontroli pojazdów jako spółka cywilna);

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji nadzoru budowlanego zezwalającą na użytkowanie danego budynku lub zgodę na zmianę charakteru użytkowania obiektu;

- szkic sytuacyjny stacji, rysunki technologiczne stanowisk kontrolnych.

2. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność związaną z wykonywaniem badań technicznych pojazdów:

- wniosek o wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań.

- kopię aktualnej umowy spółki cywilnej (dotyczy podmiotów prowadzących stację kontroli pojazdów jako spółka cywilna);

3. W przypadku zmiany podmiotu wykonującego działalność związaną z wykonywaniem badań technicznych pojazdów posiadającego ważną decyzję Dyrektora TDT:

- wniosek o wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań.

- kopię aktualnej umowy spółki cywilnej (dotyczy podmiotów prowadzących stację kontroli pojazdów jako spółka cywilna).

 

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2261 z późn. zm.), za wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań pobierana jest opłata w wysokości 700 zł.

Opłatę należy uiścić zgodnie z rachunkiem, który przesyłany jest do przedsiębiorcy po sprawdzeniu stacji kontroli pojazdów wraz z decyzją Dyrektora TDT.

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Wnioskodawca składa wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego, który zostaje rozpatrzony pod względem formalnym.

Krok 2

Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne, wnioskodawca jest poinformowany pismem 
o przekazaniu sprawy do Oddziału Terenowego TDT w celu wyznaczenia inspektorów TDT upoważnionych do sprawdzenia zgodności stacji kontroli pojazdów w dogodnym dla przedsiębiorcy terminie.

Krok 3

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia stacji kontroli pojazdów sporządzony jest przez inspektora TDT protokół.

Krok 4

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz protokołu ze sprawdzenia stacji kontroli pojazdów wydawana jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego decyzja.

Krok 5

Przedsiębiorca składa do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem, wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

7. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronie, której wydana została decyzja, może wystąpić z odwołaniem do organu II instancji, którym w tym przypadku jest minister właściwy do spraw transportu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Przed upływem 14 dni decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do momentu rozstrzygnięcia przez organ II instancji.

W przypadku spraw, które wpłynęły do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego po 1 czerwca 2017 r. strona postępowania, może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z dniem doręczenia Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

  1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
  3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  4. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
  6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
  7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  8. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  9. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny