Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Akty Prawne

USTAWY:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym
  (Dz.U. 2017 r., poz. 1040 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829);
 4. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)

 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  (Dz.U. z 2018 r., poz. 647)
 7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
  (Dz.U. z 2018 r., poz. 649)
 8. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r., poz.650)


ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
(Dz.U. z 2006 r., nr 40, poz. 275).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 989)


WARUNKI TECHNICZNE POJAZDÓW:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 110, poz. 729)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 337)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1072)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1711)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.
(Dz.U. z 2014 r., poz. 407)


ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
(Dz.U. z 2015 r., poz. 776 z poźn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1076)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1075)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.
(Dz.U. z 2011 r., nr 236, poz. 1401)


CENNIK ZA BADANIA TECHNICZNE:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

(Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2261)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
(Dz.U. z 2005 r., nr 155, poz. 1302)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
(Dz.U. z 2009 r., nr 155, poz. 1233)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1074)

 

REJESTRACJA I OZNACZANIE POJAZDÓW:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.)

 

2. . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
(
Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm. )

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1084)


POZOSTAŁE

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1468)

2. . Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 969)

 

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny