Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 4 i 7 listopada br. zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.), Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wznawia organizowanie i przeprowadzanie egzaminów w reżimie sanitarnym.

Jednocześnie w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w Rzeczypospolitej Polskiej Transportowy Dozór Techniczny zastrzega możliwość odwołania egzaminów.

Prosimy o monitorowanie strony internetowej na której zostaną opublikowane aktualne komunikaty.

Komunikaty o terminach egzaminów w odniesieniu do osób chcących przystąpić do:

- egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, znajdują się w zakładce Badania techniczne pojazdów – Egzaminowanie diagnostów – Komunikaty o terminach egzaminów;

- egzaminu dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, znajdują się w zakładce Przewóz towarów niebezpiecznych – Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – Komunikaty o terminach egzaminów.

 

Zamknij

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 4 i 7 listopada br. zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.), Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wznawia organizowanie i przeprowadzanie egzaminów w reżimie sanitarnym.

Jednocześnie w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w Rzeczypospolitej Polskiej Transportowy Dozór Techniczny zastrzega możliwość odwołania egzaminów.

Prosimy o monitorowanie strony internetowej na której zostaną opublikowane aktualne komunikaty.

Komunikaty o terminach egzaminów w odniesieniu do osób chcących przystąpić do:

- egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, znajdują się w zakładce Badania techniczne pojazdów – Egzaminowanie diagnostów – Komunikaty o terminach egzaminów;

- egzaminu dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, znajdują się w zakładce Przewóz towarów niebezpiecznych – Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – Komunikaty o terminach egzaminów.

 

START Badania Techniczne Pojazdów Informacja z seminarium poświeconemu nadzorowi nad stacjami kontroli pojazdów

25

wrz

2007

Informacja z seminarium poświeconemu nadzorowi nad stacjami kontroli pojazdów

 

W dniu 18 września 2009 r. w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego odbyło się seminarium poświęcone nadzorowi nad stacjami kontroli pojazdów. Seminarium było wspólnym przedsięwzięciem Departamentu Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu i Transportowego Dozoru Technicznego.

Uczestnikami spotkania byli:
 • Andrzej Bogdanowicz - Departament Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu;
 • Bogdan Oleksiak – Departament Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu;
 • Jerzy Król – Departament Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie;
 • Jan Urbanowicz – Transportowy Dozór Techniczny;
 • Andrzej Kolasa - Transportowy Dozór Techniczny;
 • Małgorzata Kaniewska – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydzialów Komunikacji;
 • Andrzej Skotnicki – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji (przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mielcu);
 • Hubert Jednorowski– Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Naczelnik Wydzialu Inspekcji Biura Nadzoru Inspekcyjnego);
 • Wojciech Przybylski, Robert Karpinski – Instytut Transportu Samochodowego;
 • Kazimierz Zbylut, Krzysztof Trzeciak – Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów;
 • Waldemar Balcerowski – Związek Powiatów Polskich (przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Pułtusku);
 • Andrzej Pawlak – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
 • Krzysztof Wadiak – Związek Powiatów Polskich (przedstawiciel Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Rzeszowie);
 • Henryk Progorowicz - Związek Powiatów Polskich (przedstawiciel Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Rzeszowie);
 • Michal Cieciora – kierownik Referatu ds. Działalności SKP w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Uczestnicy spotkania przygotowali wystąpienia dotyczące stacji kontroli pojazdów, tak jak je postrzegają z racji doświadczeń zawodowych oraz z punktu widzenia kierowanych przez siebie jednostek. Podczas dyskusji próbowano także znaleźć sposoby rozwiązania niektórych z problemów. Jako bardzo istotne kwestie spotkania przedstawiono miedzy innymi:
 • Propozycje zmian w przepisach prawnych w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz powołanie Centrum Homologacji Pojazdów, które to zmiany zakłada projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Projekt ww. ustawy przedstawił Pan Andrzej Bogdanowicz – Dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. Przygotowane w Ministerstwie Transportu nowe przepisy słuzyć mają poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach, wzmocnienie kontroli nad stacji kontroli pojazdów, wprowadzenia sankcji dla przedsiebiorców prowadzących SKP oraz diagnostów, którzy naruszają warunki wykonywania dzialalności gospodarczej w zakresie prowadzenia SKP oraz w zakresie sposobu przeprowadzenia badań technicznych pojazdów. Obecnie nie ma żadnych sankcji karnych wobec źle działających stacji oraz diagnostów, badających pojazdy. Są tylko sankcje administracyjne, czyli cofnięcie uprawnienia do prowadzenia stacji.
 • Przedstawiona została informacja dotycząca ilości sprawdzonych przez Transportowy Dozór Techniczny stacji kontroli pojazdów w okresie od 21 sierpnia 2004 r. do 31 sierpnia 2007 r., jak również ilości wydanych decyzji pozytywnych, warunkowo – pozytywnych (tzn. na okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2010 roku zgodnie z art. 19 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczególowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów) i negatywnych. Duza liczba decyzji warunkowo – pozytywnych świadczy, ze mimo liberalizacji wymagan w stosunku do SKP bardzo wiele z nich nie spelnia wszystkich wymagan. W stacjach kontroli pojazdów czesto brakuje urządzen do badania wszystkich rodzajów pojazdów odpowiednio do zakresu posiadanych uprawnien. Czesto stacje nie spelniają równiez warunków lokalowych do wykonywania badan. Zaprezentowana równiez zostala ilośc przeprowadzonych egzaminów na diagnostów przez TDT. Informacja ta zostala przedstawiona przez Pana Jana Urbanowicza – Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
 • Sprawozdanie Transportowego Dozoru Technicznego z przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów na podstawie porozumien ze Starostami. Pan Andrzej Kolasa – z-ca Dyrektora ds. technicznych Transportowego Dozoru Technicznego zaprezentowal dane, z których wynika, ze Starostwa w niewielkim stopniu korzystają z mozliwości zlecenia wykonywania kontroli w ramach porozumien z Transportowym Dozorem Technicznym (art. 83b ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z póLn. zm.). Okolo 12 % wszystkich Starostw korzysta z mozliwości zlecenia kontroli TDT, które wykonywane jest nieodplatnie w ramach art. 83b ust. 3 wyzej cytowanej ustawy.
 • Pan Andrzej Pawlak - Dyrektor Personalizacji Dokumentów w Panstwowej Wytwórni Papierów Wartościowych przedstawil propozycje umieszczania przez diagnoste w dowodach rejestracyjnych tzw. „bezpiecznej pieczątki” po badaniach pojazdów, która uniemozliwialaby dokonanie jakichkolwiek korekt terminu nastepnego badania technicznego. Czynności te dalyby ponadto mozliwośc ewidencjonowania ilości badan wykonywanych przez poszczególnych diagnostów, poprzez system rozliczania „bezpiecznych pieczątek”.
Na koniec seminarium odbyla sie wymiana zdan pomiedzy uczestnikami seminarium, w wyniku której przedstawiciele Związku Powiatów Polskich zaproponowali stworzenie centralnego rejestru diagnostów oraz wyeksponowanie w mediach jak wazny i jednocześnie odpowiedzialny jest zawód diagnosty, który przeprowadza badania techniczne na stacji kontroli pojazdów.
Koncząc seminarium Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego zaproponowal aby spotkania te odbywaly sie cyklicznie we wcześniej ustalonych terminach.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

 

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny